Sikkerhed og Håndtering

Hvis du mangler viden om hvad aktivt kul er, så kan du læse mere i vores indlæg: “Hvad Er Aktivt Kul”

Redigeret: 16. marts 2020
Forfatter: SB

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi overholder vores egne sikkerhedsforanstaltninger kombineret med de anviste fra Beredskabstyrelsen og sikkerhedsdatabladet fra leverandøren på det pågældende produkt, der håndteres.
Vores egne foranstaltninger kan du bl.a. læse om under “anbefalet udstyr”, og derudover vil en kombination af vores samlede sikkerhed fremgå i evt. leverings/påfyldnings-rapport efter fuldført opgave. 

De samlede sikkerhedskrav varierer fra opgave til opgave. De som går igen, og er fælles, vil du kunne læse om her. 
Det ligger os nært at passe på vores medarbejder, kunder og deres anlæg/udstyr/systemer. 

Nederst på siden under “kilder” har vi indsat et link til Beredskabestyrelsens  datablad om aktivt kul. Heri findes de samme forholdsregler som vi tager, og som nævnes her på siden.

Temperaturovervågning

Ved påfyldning overvåger vi temperaturen på nærliggende overflader. Vi måler bl.a. for høje temperaturer som kunne antænde en evt. støvsky (Læs mere under “Støveksplosion”). Vi bruger digitaltudstyr til denne opgave, og noterer observationen i påfyldningsrapporten.

temperatur sikkerhed aktivt kul

Udtjent aktivt kul

Mættet og udtjent kul skal bortskaffes efter relevante forholdsregler, fordi kullet kan indeholde stoffer der kræver sikkerhedsforanstaltninger. Læs mere om vores procedurer for at bortskaffe udtjent kul under Service – Bortskaffelse

Sikkerhedsdatablade

Det er et krav, at der ligger udførlige datablade fra producenterne på deres produkter. Herved kan vi holde os opdateret på producentens anbefalinger og overholde dem. Igennem disse sikkerhedsdatablade får vi information, såsom laveste antændelsetemperatur og porøsitet. Her får vi også information om, hvor stor en koncentration af aktivt kul, der skal være tilstede i luften, før det vil kunne eksplodere. 

På den måde kan vi rådgive og sikre vores kunder, således vi kan gøre alt for at undgå uheld.

Huskeliste til sikkerhed

Følgende anvisninger er citeret ud fra producenten CABOT’s datablad på aktivt kul:

  • Undgå kontakt med hud og øjne.
  • Undgå støvdannelse.
  • Indånd ikke støv.
  • Sørg for egnet punktudsugning ved maskinen og på steder, hvor der kan dannes støv.
  • Undgå at skabe en støvsky ved brug af en børste eller trykluft. Støv kan danne en eksplosiv blanding i luften.
  • Aktivt kul kan have et højt overfladeareal, som kan forårsage selvopvarmning under oxidation.
  • Træf sikkerhedsforanstaltninger mod statiske udladninger.
  • Alle blande- og forarbejdningsudstyrets metaldele skal jordes/jordforbindes
 
Kilde: CABOT

Anbefalet udstyr

I forbindelse med håndtering af aktivt kul er der en række udstyr, som anbefales at bruge, for at imødekomme sikkerheden. Der er ingen lovkrav omkring udstyr, men vi går meget op i at opretholde en høj sikkerhed for vores medarbejdere og for kunden. Det gør vi bl.a. ved at bruge forskelligt godkendt udstyr i forbindelse med håndtering af aktivt kul.

Vores værktøj vil (i det omfang det er nødvendigt) være gnistfrit, for at undgå evt. antændelser af støvskyer (læs mere om støveksplosion her på siden). 
Vi har altid egne åndeværn og sikkerhedsbriller medbragt til opgaven, samt sikkerhedsvest. 

Skulle opgaven kræve at påfyldning foregår i højderne, som eksempel ved påfyldning af en silo, vil vi altid prioritere faldsikring højt. 

Sikkerhedsforanstaltninger vil fremgå i evt. leverings/påfyldnings-rapport efter fuldført opgave.

Lagring

Aktivt kul skal ved lagring (stadiet før det bliver sat i brug) være opbevaret forsvarligt. Det kan ske ved at opbevare kullet evt. i sin emballage, fugtsikret, tørt og indelukket.

Aktivt kul har en egenskab til at kunne fjerne ilt fra luften i tillukkede rum, især hvis kullet er vådt. Dette medfører lavt iltniveau i eks. et lille rum og kan være til fare for mennesker.

Støveksplosion ved aktivt kul og ilt

Støvdannelse skal som regel undgås i alle tilfælde. Navnlig på lokationer med stor mulighed for antændelse af støvsky bestående af aktivt kul og ilt. Det er meget aktuelt ved påfyldning af produkter i pulverform, såsom PAC (Læs mere om PAC under “Hvad Er Aktivt Kul“). 
Hvis som eks. at kullet overføres via tryk, skal støvskyer undgåes i nærheden af antændelseskilder. Disse kilder kan bestå af varme overflader, gnister mv. 

Erfaringer viser at f.eks. spild fra anlæg, som befinder sig indenfor, kan hvirvle op ved gennemtræk og danne støvskyer. I sådanne situationer er det vigtig at få udarbejdet en  sikkerhedsvurdering sammen med en ATEX-klasseficering, for at klargøre faren og hvad der kan gøres for at imødekomme eksplosionsrisikoen. Såfremt at spildproblemet ikke kan imødekommes på anden vis. 

Kilde: Arbejdsmiljø i industrien

ATEX-klassificering

Ved en ATEX-gennemgang kan der bestemmes om området med aktivt kul, skal zoneklasseficeres. Det kan være på baggrund af ønske om at blotlægge eksplosionsfare. 
ATEX-klasseficeringer er standardiserede zoneinddelinger, som definerer bestemte områder i og omkring et anlæg/filter/system. 

Vi kan hjælpe med udførelsen af sådan en rapport for at kortlægge evt. farer, anbefalinger og sikre høj sikkerhed.

Om dette indlæg

Vi bestræber os på høj troværdighed, og faktatjek. Vores artikler er skrevet ud fra vores egen viden, erfarring og sammenlignet med uafhængige sikre kilder. 

CarbonService