Aktivt kul til vandrensning

Hvis du mangler viden om hvad aktivt kul er, så kan du læse mere i vores indlæg: “Hvad Er Aktivt Kul”

Redigeret: 5. april 2020
Forfatter: SB

Vandrensning med aktivt kul

Det kommercielle marked er hele tiden i udvikling, og det er fordelagtigt at bruge aktivt kul til vandrensning. Det kan være enten som GAC i filtre hvor vandet/væsken løber igennem, eller ved at sammenblande pulveriserede PAC. Begge metoder for at fjerne f.eks. dårlig smag, lugt, pesticidrester og andre forurenede organiske og uorganiske stoffer. aktivt kul kan fjerne eller formindske en lang rækker faktorer ved vandrensning såsom:

Aktivt kul PAC vandrensning
Aktivt kul i pulver (PAC)

Hvilken type aktivt kul bruges til vandrensning?

Alle typer aktivt kul kan i princippet bruges i vandrensning. De mest populære på markedet er GAC, PAC og FAC (forstå mere om typer og forkortelser i tabellen nederst på siden eller ved at læse vores indlæg om “hvad er aktivt kul“). Valg af type aktivt kul handler primært om hvilken forbindelse det skal bruges i. Her tænker man først og fremmest på typen af filtre og/eller doserings-anlæg der skal benyttes, hvilke stoffer der skal adsorberes og hvilken adsorberingsevne det aktive kul skal have. Eksempelvis porerstrukturen har altafgørende indvirkning på hvilke stoffer der adsorberes og holdbarhed. Det samme gælder for typen af kullet, som afgør om en evt. genaktivering efter brug er muligt. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvilken type kul man vælger og ydermere hvilke evner den aktive kul type har.

For at vælge hvilken type der i sidste ende skal bruges anbefaler vi at få en snak med en leverandør om projektets formål. For dermed at sikre den helt rigtige type kul, som både klarer opgaven og holder længst muligt. 

Hvor lang er aktivt kuls holdbarhed?

Hvis der med holdbarhed menes “sidste anvendelse”, så vil aktivt kul kunne opbevares altid hvis de rigtige forhold er tilstede. Det er vigtigt at kullet holdes tørt for fugtige forhold, ved at holde en tæt og fugtfri indpakning. 

Med holdbarhed kan der også hentydes til kullets tid det bliver brugt i f.eks. et filtersystem. Hvor længe det “lever” indtil dets evne til adsorbering er mættet. Her har porer-typen og mængden heraf den afgørende faktor for det aktive kuls levetid, også kaldet standtid.

Som eksempel kan nævnes svømmebassiner hvori at et kulfilter benyttes til fjernelse af bundet klor. Mono- og dikloraminer adsorberes i det aktive kuls mesoporer, og derfor har mængden af mesoporer direkte indvirkning på standtiden af det aktive kul. Som igen defineres ud fra den kvalitet det aktive kul har (læs “Hvad Er Aktivt Kul” for mere info om porer-typer).

Ved hjælp af beregninger ud fra mesoporervolumen og hensyntagende for evt. andre stoffer, der kan adsorberes (som eksempelvis blødgører), så kan der estimeres en sammenlignende standtid med andre kvaliteter. Men det er vigtigt at sige at levetiden også afhænger af meget andet, såsom flowcyklus, overvågning, mængder og filterstørrelser. 

Det anbefales at oprette en testperiode indledningsvis for projektet, for at kunne finde frem til en estimeret standtid.

Kilder: Brenntag Nordic A/S
Jysk Svømmebads-Teknik A/S

aktivt kul pellets rensning
Aktivt kul pellets

Aktivt kul til spildevand

Det har længe været kendt og udbredt at aktivt kul kan indgå i en rensningsproces til spildevand. Miljøstyrelsen rapporterer udførlige detaljer fra 90’erne, og frem til i dag, omkring spildevandsanlæg der benytter sig af sådanne systemer her i landet. I denne forbindelse kan bl.a. nævnes installationer i eks. Frederiksberg og Hvidovre Kommune med henblik på vandrensning til drikkevandsformål.

Kilde: Miljøministeriet miljøprojekt nr. 391 1998

Rensning af vand med aktivt kul - forsøg

Carbon service står (som tredjepart) for påfyldning af aktivt kul på et forsøgsanlæg ved Brædstrup Rensningsanlæg. Forsøget er ledet af Suez Water, og formålet er at rense medicinske rester fra spildevand. Anlægget i Brædstrup benytter et doseringsanlæg til at udlede aktivt kul til spildevandet. Anlægget har en silo tilkoblet, som lagrer det aktive kul før det doseres. En stor del af den medicin som mennesker indtager ender ud i spildevandssystemerne. Det er samtidig bevist at en relativ lille del kommer fra hospitaler, og langt størstedelen fra private hjem. Projektets mål er at bevise en reduktion af medicinske rester i spildevand, ved hjælp af en metode, med lavere omkostninger end førhen antaget (sammenlignet med andre anlæg). Følg deres udvikling på deres Linkedin-side og følg #MUDP. Eller besøg dem på deres hjemmeside: https://www.suez.com/en

Kilde: Suez Water A/S

Hvad gør aktivt kul ved vand?

I forbindelse med rensning af vand på f.eks. et spildevandsanlæg vil det aktive kul kunne tilsættes for at adsorbere uønskede stoffer i vandet. I eksemplet med rensning af spildevand vil det være muligt at adsorbere bestemte stoffer såsom pesticider, tungmetaller osv. Desuden er der i øjeblikket forsøg igang, med at rense vandet for indhold af medicinske rester. Dette kan efterlade et renere spildevandsprodukt til videre udledning. Ligeledes kan der opnåes renere drikkevand.

Andre eksempler er væsker og vand fra produktion i industrien, som indeholder en bestemt type stoffer, der er brug for at blive fjernet før virksomheden kan afskaffe deres spildprodukt.
Også i svømmebassiner med behov for at overholde grænseværdier for kloraminer, vil et aktivt kulfilter være essentielt.

Den konkrete opgave, om hvad der ønskes at vandet skal renses for, bestemmes ud fra den type af stoffer der er uønsket. 

Kilde: Miljøministeriet miljøprojekt nr. 391 1998

Hvordan et rensningsanlæg med aktivt kul fungerer

Det er konstruktionen af doseringsanlæg eller filter system, der bestemmer hvilken måde et rensningsanlæg fungerer, og hvilken type kul, der skal anvendes. Det er ikke unormalt at bruge doseringsanlæg i spildevandsindustrien, for at tilføre aktivt kul i pulverform til vandet. Det gøres ved løbende at dosere mere eller mindre direkte til vandet, alt efter mængde og gennemstrømning af vand. Et doseringsanlæg kan som eksempel være konstrueret med en silo, hvori kullet befinder sig og med en snegl til transport, hvor til sidst dosering finder sted ned til spildevandsbassinet.
En anden metode er at ved at lade vandet løbe gennem en filterløsning hvori der er tilføjet aktivt kul i form af f.eks. granulat, hvor så granulaten kan udskiftes og/eller reaktiveres når adsorberingsevnen er mættet. Sidstnævnte metode ses f.eks ofte til rensning af bundfalden kloraminer i svømmebassiner. 

Hvor meget aktivt kul skal der bruges til vandrensning?

Der skelnes imellem brug i produktion og lager. 

Det kan være nødvendigt for visse typer projekter at have et lager stående til hurtigt udskiftning af det aktive kul i produktion. Lagerbeholdningen vurderes ud fra størrelse på projektet, leveringstid på kul og standtiden for kullet.

I forhold til hvor meget der skal bruges i produktionsøjemed, vil det vise sig ud fra projektet og tidligere erfaringer, samt levenrandøren af systemet. Derudover vil der løbende skulle følges op og vurderes, om teori fungerer med praksis, for til sidst at have den bedst mulige løsning.
Som et eksempel i et filteranlæg vil det defineres efter filterets størrelse. Her vil leverandøren af systemet kunne være behjælpelig med at komme med anbefalinger om mængde. Vi anbefaler at det gøres i samarbejde med leverandøren af kul, for at få den optimale løsning til projektet.

Hvordan man fjerner man pesticider fra grundvand

I takt med stigende krav om at drikkevandet overholder pesticidgrænseværdierne, har vandværker øget indsatsen for at rense ud for pesticiderester. Mange anlæg er blevet anlagt med henblik på filtrering af overfladevand, men flere og flere bliver efterhånden grundvandsbaseret. Langt de fleste pesticider og nedbrydningsprodukter viser god adsorption til aktivt kul, og en forholdvis billig løsning kan derfor udarbejdes.

Tag en snak med med en anlægsleverandør om hvad den rigtige løsning er for jer, eller kontakt os så sætter vi jer i forbindelse. Vi kan herefter rådføre om aktivt kul, sikkerhed og levering.

Kilde: Miljøministeriet miljøprojekt nr. 391 1998

Denne video illustrere aktivt kuls egenskaber til at adsorbere forskellige typer stoffer ved vandrensning.

En tabel over typer af aktivt kul samt deres egenskab:
NavnType/formFremhævet fordelOftest brugtLevering indpakning
PACPulverKan blandes i væskerSpildevandBigbag og/eller sække
PeACPellets(piller)Lav flow modstand, variere i mm.Luft/gas-rensningBigbag og/eller sække
GACGranulatRobust, genaktivering, variere i mm.Luft/vandrensningBigbag og/eller sække
BACGranulatBiologisk, ingen udskiftningVandrensningBigbag og/eller sække
FACKlæde eller filtHøj adsorberingsevneLuft/Vandrensning

Om dette indlæg

Vi bestræber os på høj troværdighed og faktatjek. Vores artikler er skrevet ud fra vores egen viden, erfaring og sammenlignet med uafhængige kilder.